Press Releases

Press Releases

EYEONID GROUP AB: VD-Brev Juli

2019-07-17

Med en sommar i full blom kan jag fortsatt konstatera att det är full aktivitet i bolaget där väldigt mycket händer och pågår parallellt, både gällande affärer och förhandlingar med kunder men även att vi vidare utvecklar vår portfölj och ser att vi nu även kommer kunna addera ytterligare en väldigt viktig komponent till vår affär, våra nya Password Manager. Jag kan även konstatera att fler aktörer syns i marknaden vilket visar på ett ökat intresse för området och därmed hjälper till att synliggöra tjänsterna i marknaden. Vidare ser jag ett behov av att involvera aktieägarna mer i vad EyeOnID står för som företag och kanske viktigast, hur våra produkter och tjänster fungerar. Men även vad som faktiskt styr hur och när man slår igenom i en ny marknad som är både relativt omogen och som i viss mån saknar tydliga referenser.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avsiktsförklaring med ledande paneuropeisk retailkedja gällande Eyeonids ID-monitoreringstjänst.

2019-07-12

Eyeonid Group AB (Eyeonid) har idag tecknat en avsiktsförklaring med en ledande paneuropeisk retailkedja gällande försäljning av Eyeonids proaktiva ID-monitoreringstjänst till konsumentmarknaden, där Eyeonid även kommer agera enabler för hela affären. Båda parter är angelägna om att lansera erbjudandet så snart som möjligt med en planerad start i flera länder parallellt.  

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar exklusivt distributions- och samarbetsavtal med Sinew Software Systems Pvt Ltd gällande deras Password Manager, Enpass

2019-07-11

Eyeonid Group AB (Eyeonid) har idag tecknat ett europeiskt exklusivt distributions- och samarbetsavtal med Sinew Software Systems Pvt Ltd (Enpass) gällande deras Password Manager (Produkten).  

Read more

EYEONID GROUP AB: VD-brev juni

2019-06-07

Efter två mycket händelserika månader som VD för EyeonID så känner jag en allt större tillförsikt kring bolagets framtid. Jag känner att jag nu även börjar få ännu bättre koll på verksamheten, dess potential och utmaningar. Intresset för bolaget är fortsatt mycket stort och jag värdesätter den dialog som finns med kunder, aktieägare och marknaden. Jag vill med detta VD-brev ge en kort tillbakablick på händelser under perioden samt även på läget framåt både gällande affärer men även hur jag ser att vi kommer att stärka EyeonID ytterligare ur ett verksamhetsperspektiv.

Read more

Eyeonid upptar lån om 15 MSEK för ökad satsning på kundlanseringar

2019-05-27

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta en lånefinansiering om 15 MSEK för utökad fokus på kundlanseringar.

Read more

Eyeonid säger upp avtal om finansiering med ESGO

2019-05-27

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har beslutat att inte påkalla fler trancher enligt finansieringsavtalet daterat 30 januari 2018 med ESGO och har beslutat att säga upp avtalet.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) har tecknat tilläggsavtal till befintligt avtal med Telenor Norge gällande återförsäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-Bevakningstjänster

2019-05-24

EyeOnID har idag tecknat ett tilläggsavtal till det sedan tidigare tecknade LAA (Local Access Agreement) med Telenor Norge gällande försäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster.

Read more

EYEONID GROUP AB (PUBL): Tecknar nytt avtal med multinationellt europeiskt försäkringsbolag för lansering av PoC i ett europeiskt land.

2019-05-20

Eyeonid har idag tecknat avtal för distribution av ID-monitoreringstjänster och produkten “EyeOnID 360° Modules” med ett ledande multinationellt europeiskt försäkringsbolag. Projektleveransen innefattar både en integration med en 3:e parts distributionsplattform och en global CIAM Plattform. Lanseringsdatum och ytterligare kommunikation kommer ske I samband med officiell lansering under september 2019.

Read more

Kvartalsrapport 1 2019

2019-05-20

Read more

EYEONID GROUP AB: Kommuniké från årsstämma 2019

2019-05-16

Vid årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 16 maj kl. 10:05 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

Read more

EYEONID GROUP AB: VD Brev Maj

2019-05-03

En månad har nu gått sedan jag tillträdde som VD för EyeonID och jag kan konstatera att intresset för bolaget är mycket stort bland våra aktieägare och marknaden vilket jag tycker är väldigt positivt. Under dessa veckor har mitt fokus legat på att i första hand säkra de olika pågående affärsdialoger som är igång men även bearbeta tidigare prospekts och nya. Tänker denna gång ge en bild av affärsläget och även en del nyheter kring vårt erbjudande och kommande utveckling av tjänsten ID monitorering.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) ger ut konvertibler motsvande 3 Mkr

2019-05-03

Eyeonid Group ger ut konvertibler motsvarande 3 Mkr till European Select Growth Opportunities Fund (”Investeraren”). Konvertiblerna ställs ut inom ramen för det finansieringsavtal med Investeraren som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Parterna har enats om att inga teckningsoptioner utgår till varken Investeraren eller befintliga aktieägare i denna transaktion.  

Read more

Eyeonid Group AB och Willis Towers Watson utökar samarbetet

2019-04-29

Eyeonid har idag tecknat ett utökat samarbetsavtal med Willis Towers Watson. Avtalet innefattar både kommersiella ersättningsnivåer och samarbetsformer där parterna genererar affärer för varandra och tillsammans. Avtalet innebär också att gemensamma sälj- och marknadsaktiviteter även sker utanför den inhemska marknaden.

Read more

EYEONID GROUP AB: Årsredovisning 2018

2019-04-25

Styrelsen i Eyeonid Group AB publicerar årsredovisningen avseende räkenskapsår 2018.

Read more

Kallelse till årsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

2019-04-15

Read more

EYEONID GROUP AB: VD Brev

2019-04-09

Efter en vecka i rollen som ny VD för Eyeonid Group AB vill jag passa på att ge er mina första intryck och även lite mer information kring vad som gjorde att jag valde att kliva på detta uppdrag samt avslutningsvis även vad jag ser är absolut viktigast på kort sikt.

Read more

Patrik Ugander utses till ny VD för Eyeonid Group AB (publ)

2019-04-01

Styrelsen har utsett Patrik Ugander till ny VD för Eyeonid Group AB (publ). Patrik Ugander är ekonom från Stockholms universitet med lång bakgrund från bl.a. TeliaSonera och kommer senast från försäkringsbolaget Europeiska ERV Nordic. Patrik Ugander tillträder tjänsten med omedelbar verkan.

Read more

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-25

Read more

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO4 samt information om teckningsoptioner i serie TO4, Första handelsdag är den 27 februari 2019

2019-02-13

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO4 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den tredje tranchen i den finansieringslösning som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 är satt till den 20 februari. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO4 är den 18 februari 2019. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO4 är den 19 februari 2019.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) har kallat på Tranche 3 från European Select Growth Opportunities Fund, gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

2019-01-31

Eyeonid Group AB (”Eyeonid Group”) har kallat på en tredje Tranche om 10 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund (the ”Investor” or ”ESGO”) som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO4). Eyeonid Group har nu kallat på totalt 50 MSEK utav upp till 100 MSEK ESGO har förbundit sig till att leverera. Detta är den tredje av upp till fem trancher som totalt uppgår till 100 MSEK.

Read more

Eyeonid Group AB (Publ) tecknar pilotavtal med ett större försäkringsbolag i Europa

2018-12-21

Eyeonid har tecknat ett avtal med ett större försäkringsbolag i Västeuropa gällande ett pilotprojekt av sin produkt ”EyeOnID 360° Modules”. 

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag gällande EyeOnID’s produkt

2018-12-19

Eyeonid har tecknat en avsiktsförklaring med ett Europeiskt multi-nationellt försäkringsbolag gällande implementering av produkten ” EyeOnID 360° Modules”.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag

2018-12-07

Eyeonid har tecknat en avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag gällande produkten ”EyeOnID 360° Modules”. Parterna avser att nu inleda ett pilotprojekt och samtidigt en kommersiell avtalsförhandling. 

Read more

Kvartalsrapport 3 2018

2018-11-19

Sammanfattning januari – september 2018 (jämförelse samma period föregående år): · Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2 221 (KSEK 598) · Periodens resultat uppgick till KSEK -21 050 (KSEK -8 951) · Resultat per aktie: SEK -0,39 (SEK -0,19) · Eget kapital per aktie: SEK 0,94 (SEK 0,59) Sammanfattning juli – september 2018 (jämförelse samma period föregående år): · Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 718 (KSEK 98) · Periodens resultat uppgick till KSEK -6 652 (KSEK -3 656) · Resultat per aktie: SEK -0,12 (SEK -0,08) · Eget kapital per aktie: SEK 0,94 (SEK 0,59)

Read more

Eyeonid Group AB (publ) tecknar pilotavtal med en telekomoperatör i Västeuropa gällande EyeOnID 360° Modules riktat mot konsumentmarknaden

2018-10-15

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har tecknat avtal med en telekomoperatör i Västeuropagällande en pilot av Eyeonids konsumentprodukter. Resultaten från piloten ska bland annat ligga till grund för beslut om paketering och marknadsstrategi avseende återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-stöldskydd med tillhörande och nyutvecklade 360°-moduler, support och möjligt försäkringstillägg.

Read more

Eyeonid Group AB (Publ) tecknar avtal med Mr. Sören Timm om att återförsälja Eyeonid’s produkter på den tyska marknaden

2018-10-15

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har idag tecknat avtal med Mr. Sören Timm om att återförsälja produkterna EyeOnID 360° Modules samt EyeOnPASS på den tyska marknaden. Avtalet kommer i ett senare skede flyttas över till Mr. Sören Timms nya bolag, loyoloo.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avtal med Tieto Corporation (Tieto) gällande Eyeonid’s produkter och integration till Tieto’s Insurance In a Box(IIB)

2018-09-21

Eyeonid Group AB (Eyeonid) har tecknat avtal med Tieto gällande återförsäljning av sina produkter EyeOnID och EyeOnPASS. Eyeonid kommer tillhandahålla sina produkter inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som integreras fullt ut i Tietos nya digitala plattform Insurance In a Box (IIB).

Read more

Eyeonid Group AB (publ) VD och ledning förvärvar aktier i bolaget

2018-09-03

Eyeonid Group ABs (Eyeonid) VD och delar av ledningen har förvärvat totalt 150 100 aktier i bolaget utanför marknaden. Affären beslutades lördagen den 1 september 2018. 

Read more

Halvårsrapport 2018

2018-08-27

Sammanfattning januari – juni 2018 (jämförelse samma period föregående år): · Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 503 (KSEK 500) · Periodens resultat uppgick till KSEK -14 398 (KSEK -5 295) · Resultat per aktie: SEK -0,28 (SEK -0,11) · Eget kapital per aktie: SEK 0,92 (SEK 0,60)

Read more

Eyeonid Group AB och Willis Towers Watson (Willis AB) har idag tecknat ett avtal om samarbete gällande parternas ID-Bevakningserbjudande.

2018-08-13

Eyeonid Group AB har tecknat avtal för sin ID-bevakningstjänst med Willis Towers Watson. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla sin SAAS-plattform inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som kompletteras av en skräddarsydd ID-skyddsförsäkring som Willis Towers Watson tar fram för ett helhetserbjudande till sina befintliga och nya kunder.

Read more

VD brev

2018-08-08

Vi har nu kommit drygt halvvägs in på det nya året och jag tänkte ta tillfället i akt och ge er en inblick i vad som har hänt hittills, vad som händer i bolaget generellt och hur jag ser på perioden fram till årsskiftet, men först en liten kort tillbakablick.

Read more

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO3 samt information om teckningsoptioner i serie TO3, Första handelsdag är den 7 augusti 2018

2018-07-26

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO3 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den andra tranchen i den finansieringslösning som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 är satt till den 2 augusti. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO3 är den 31 juli 2018. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO3 är den 1 augusti 2018.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) har kallat på Tranche 2 från European Select Growth Opportunities Fund, gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

2018-07-04

Eyeonid Group AB (”Eyeonid Group”) har kallat på en andra Tranche om 20 MSEK i linje med det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund (the ”Investor” or ”ESGO”) som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO3). Detta är den andra av upp till fem trancher som totalt uppgår till 100 MSEK. 

Read more

Eyeonid Group AB (publ) och Société Générale Insurance Germany har tecknat ett Letter of Intent (LOI)

2018-06-29

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och försäkringsbolaget Société Générale Insurance Germany (Société) har idag tecknat ett LOI gällande produkten EyeOnID.

Read more

EYEONID GROUP AB: Kommuniké från årsstämma 2018

2018-06-15

Vid årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 juni kl. 10:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-06-07

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) har fattat beslut om att öppna kontor och dotterbolag i Lettland

2018-05-29

Styrelsen i Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har fattat beslut om att öppna kontor i Riga och samtidigt starta ett dotterbolag i Lettland.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) och HELP Forsikring AS har tecknat avtal om samarbete

2018-05-28

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och HELP Forsikring AS (HELP) har tecknat ett avtal gällande samarbete om att erbjuda EyeOnIDs tjänst paketerad via HELPs försäkring.

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-05-28

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

EYEONID GROUP AB: Årsredovisning 2017

2018-05-25

Styrelsen i Eyeonid Group AB publicerar årsredovisningen avseende räkenskapsår 2017.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) och Willis Towers Watson har tecknat ett Letter of Intent (LOI)

2018-05-24

Eyeonid Group (Eyeonid) och försäkringsförmedlaren Willis AB, dotterbolag till Willis Tower Watson PLC, (Willis Towers Watson) har tecknat ett LOI gällande ID-skyddsrelaterade tjänster.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) har tecknat ett Letter of Intent (LOI) med EasyTelecom International AB

2018-05-22

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och EasyTelecom International AB (EasyTelecom) har tecknat ett LOI gällande försäljning av EyeOnIDs b2b (business to business) tjänst till företagskunder.

Read more

Kvartalsrapport 1 2018

2018-05-21

Sammanfattning januari – mars 2018 (jämförelse samma period föregående år): •    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 041 (KSEK 0) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -6 671 (KSEK -2 472) •    Resultat per aktie: SEK -0,13 (SEK -0,06) •    Eget kapital per aktie: SEK 0,89 (SEK 0,31)

Read more

EYEONID GROUP AB: Kallelse till årsstämma 2018

2018-05-16

Kallelse till årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415, (”Bolaget”) kallas till årsstämma fredagen den 15 juni 2018, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-04-30

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

Styrelse, ledning och anställda förvärvar 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1

2018-04-20

Styrelse, ledning samt personal har idag förvärvat 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1. Köpet sker utanför marknaden av den tidigare garanten 4X Kapital AB.

Read more

Tidig investerare förvärvar 100 000 aktier av styrelseordförande

2018-04-20

Fredrik Skytt som ägt aktier i bolaget redan före börsintroduktionen på NGM MTF har idag förvärvat ytterligare 100 000 aktier av Eyeonids styrelseordförande Henrik Sundewall. 

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-04-10

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-03-22

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) presenterar customer case study video för samarbetet med Telenor

2018-03-21

Eyeonid Group, som utvecklar proaktiva ID-bevakningstjänster, tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med Telenor Group. Den 6 mars 2018 lanserade Telenor Norge, som första land i Telenor Group, sin tjänst Secure ID där EyeOnID:s monitorering ingår.

Read more